Allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR WISEST AB (2024:1)

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller mellan Wisest AB, org.nr 559030-4530, Hörngatan 1, 573 42 Tranås, (”Leverantören”), och köpare av Leverantörens tjänster och produkter, (”Kunden”).

1.2. Leverantören och Kunden benämns nedan enskilt ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. För Parternas avtal gäller:

1. Eventuella individuella avtal med bilagor mellan Parterna

2. Leverantörens skriftliga offert

3. Dessa Allmänna villkor

4. Nedan angivna allmänna bestämmelser.

(i) IT-Tjänster, Allmänna bestämmelser

(ii) Molntjänster, Allmänna bestämmelser

(iii) Leverantörens Integritetspolicy

(iv) Leverantörens Personuppgiftsbiträdesavtal

2.2. Förekommer i ovan nämnda handlingar motstridiga uppgifter eller föreskrifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i ovan angiven ordning.

3. Kommersiella villkor

3.1. Ersättningar

Leverantören är berättigad till ersättning för utförda tjänster och för levererade produkter, transportkostnader samt för resekostnader i enlighet med vad som framgår av Parternas avtal eller, om särskild överenskommelse inte träffats, i enlighet med Leverantörens vid var tid gällande prislista.

Priser gäller tills vidare till dess priserna uppdateras av Leverantören.

3.2. Fakturering

Fakturering sker löpande efter utförd tjänst respektive efter genomförd leverans av produkter.

3.3. Mervärdesskatt

Lagstadgad mervärdesskatt (moms) tillkommer på samtliga ersättningar.

3.4. Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast inom 30 dagar räknat från fakturadatum. Vid försenad betalning har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

3.5. Leveransvillkor

För leverans av produkter gäller leveransvillkoret Ex works Leverantörens eller Leverantörens leverantörs lager (INCOTERMS 2020). Kunden ska ersätta Leverantörens transportkostnader.

4. Äganderättsförbehåll

Produkter förblir Leverantörens eller Leverantörens leverantörs egendom till dess full betalning erlagts av Kunden.

5. Leverantörens åtaganden

5.1. Leverantören ska under tillhandahålla de tjänster och produkter som framgår av Parternas avtal.

5.2. Leverantörens personal är skyldig att under avtalstiden iaktta alla för Kunden gällande säkerhets, inpasserings, sekretess, arbetsmiljö och andra föreskrifter och regler som allmänt tillämpas på Kundens anläggning. Det åligger Kunden att skriftligen informera Leverantören om sådana föreskrifter och regler.

6. Kundens åtaganden

6.1. Kunden ska lämna korrekta och nödvändiga uppgifter samt tillhandahålla Leverantören den dokumentation som krävs för att Leverantören ska kunna utföra sina åtaganden på ett korrekt och säkert sätt.

6.2. Vid utförande av tjänster via fjärrstöd ska Kunden möjliggöra Leverantörens tillgång till Kundens driftmiljö. Rutiner för fjärrstöd upprättas gemensamt av Kunden och Leverantören.

6.3. Kunden ska vid behov bereda Leverantörens personal kostnadsfri tillgång till Kundens lokaler i den omfattning som är nödvändig för personalens arbete.

6.4. Om Leverantörens personal inte har Kundens tillåtelse att koppla in egen PC i Kundens nätverk vid arbete hos Kunden ska Kunden tillhandahålla PC-utrustning för att personalen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

6.5. På Leverantörens begäran ska representant från Kunden vara tillgänglig under Leverantörens arbete, dels för att verifiera Leverantörens arbete, dels för att tillhandahålla den eventuella information som Leverantören kan behöva för att fullgöra sitt uppdrag.

7. Ändringar av överenskomna åtaganden

7.1. Om Kunden önskar ändra överenskomna åtaganden ska Kunden skriftligen framställa detta önskemål till Leverantören.

7.2. Leverantören ska inom rimlig tid från mottagandet av begäran om ändring ge skriftligt besked om ändringen kan accepteras samt vilka villkor, såväl avseende pris, kvalitetspåverkan som annat, som gäller för ändringen.

7.3. När Kunden och Leverantören är överens om en förändring ska den nya överenskommelsen skriftligen dokumenteras och signeras av Parterna.

7.4. Om Leverantören och Kunden inte kan komma överens om villkoren för en begärd förändring har Leverantören rätt att inte acceptera den begärda förändringen.

8. Tredjepartsprodukter

8.1. I Leverantörens leverans kan i förekommande fall ingå Tredjepartsprodukter. Med ”Tredjepartsprodukter” avses i) programapplikationer och/eller ii) maskinprodukt/ hårdvara vars rättigheter tillhör annat företag än Leveran-tören.

8.2. Leverantören ansvarar inte för fel i Tredjepartsprodukt eller för försening som orsakats av Tredjepartsprodukt. För Tredjepartsprodukter gäller i stället vad som anges i villkoren för Tredjepartsprodukten. Leverantören ansvarar enbart för att framställa Kundens krav mot Leverantören av Tredjepartsprodukten. Leverantören ska, om så är möjligt, på Kundens begäran överlåta sina rättigheter mot tredjepartsproduktleverantören avseende fel eller försening gällande Tredjepartsprodukten till Kunden.

8.3. För Tredjepartsprodukt som är programprodukter och som levereras enligt Parternas avtal gäller vad som anges i licensvillkoren för Tredjepartsprodukten beträffande nyttjande.

8.4. Utöver vad som anges ovan kan Leverantören erbjuda felsökning och åtgärder enligt vid var tid gällande prislista.

8.5. För Tredjepartsprodukt som ska levereras enligt Parternas avtal gäller tillämpliga licensvillkor för Tredjepartsprodukten beträffande intrång i immaterialrätt. Leverantören ansvarar enbart för att framställa krav mot Leverantören av Tredjepartsprodukten. Leverantören ska på Kundens begäran, om så är möjligt, till Kunden överlåta den eventuella rätt avseende intrång som Leverantören har mot Leverantören av Tredjepartsprodukten.

9. Sekretess

9.1. Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra Partens medgivande under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter till tredje man utlämna uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Parten angivit vara konfidentiell.

9.2. Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.

9.3. Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av uppdraget undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra Parten.

10. Ansvar

10.1. Ansvarsförsäkring

Det åligger Leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring med relevant ansvarsbelopp.

10.2. Ansvarsbegränsning

Leverantören ansvarar inte för Tredjepartsprodukter utöver vad som anges i punkt 8 ovan.

Leverantörens ansvar i övrigt ska vara begränsat till direkt skada till ett sammanlagt belopp om fem (5) prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som fastställts vid skadetillfället.

Leverantören ansvarar inte för indirekta förluster, såsom produktionsbortfall och utebliven vinst.

För det fall skada har uppkommit som en följd av grov vårdslöshet eller uppsåt ska ingen ansvarsbegränsning gälla.

Leverantören ansvarar inte för förlust av data. Vid sådant ansvar ska Leverantören efter bästa förmåga och i den mån det är möjligt återställa förlorad data. Detta utgör Leverantörens fulla ansvar för förlust av data.

Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skriftligen framställa krav på skadestånd till Leverantören senast inom tre månader från skadetillfället.

11. Force majeure

11.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför partens kontroll och som Part inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning, epidemi eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer.

11.2. Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna punkt att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess upphörande.

11.3. Oavsett vad sägs om befrielse från påföljd i denna punkt har Part rätt att utan påföljd säga upp Parternas avtal till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre Parten om fullgörandet av en väsentlig förpliktelse enligt Parternas avtal försenas med mer än tre månader.

12. Personuppgiftsbehandling

12.1. För information om Leverantörens personuppgiftsbehandling i egenskap av personuppgiftsansvarig gäller Leverantörens Integritetspolicy (hänvisning i punkt 2.1).

12.2. De villkor som gäller för Leverantörens behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för

Kundens räkning återfinns i Leverantörens personuppgiftsbiträdesavtal (se hänvisning i punkt 2.1).

13. Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på Parternas avtal.

14. Tvistelösning

14.1. Tvist i anledning av Parternas avtal ska i första hand lösas i samförstånd mellan Parterna efter förhandlingar mellan Parterna. Har sådana förhandlingar inte lett till tvistens lösning inom trettio (30) dagar ska tvisten slutligen avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljedomsförfarande om värdet av det som tvistas om underskrider en miljon (SEK 1 000 000) och i annat fall enligt institutets ordinarie regler. Skiljeförfarandet ska, om inte annat överenskoms mellan Parterna, äga rum i Jönköping. 14.2. Utan hinder av punkt 14.1 ovan ska Leverantören dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol med Eksjö tingsrätt som första instans.

14.2. Utan hinder av punkt 14.1 ovan ska Leverantören dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol med Eksjö tingsrätt som första instans.